Общи условия за ползване

Работно време за обработка на получена заявка от понеделник до петък от 09:00 до 17:30 часа. Заявки получени в петък след 13:00 часа, събота и неделя  се обработват в понеделник.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Тези “Общи условия, приложими в случаите на покупка на Стоки от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД - Търговец (наречени по-долу за краткост само “Общи условия”), са установени на основание чл.298 от Търговския закон, и уреждат условията при продажба на Стоки от страна на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД към Клиенти на дружеството.
1.2. Клаузите на тези Общи условия се прилагат в отношенията между Търговеца и клиентите му, доколкото в договор или в допълнителни споразумения (анекси) към него не е договорено друго.
1.3. Всяка друга уговорка, постигната между страните в писмена форма по отношение на продажбата на Стоки, различаваща се от установеното в Общите условия, се прилага приоритетно пред 
противоречащите й разпоредби, установени в тези Общи условия.

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. За целите на тези Общи условия, се установяват следните дефиниции за използваните по-долу термини и наименования:
• “Страни” са „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД – град Пловдив – Търговец, и Клиент - в случай на покупко-продажба на Стоки;
• “Договор” е договор за покупко-продажба на Стоки, сключен между Страните;
• “Фирмена техническа спецификация” е документ на Производителя, съдържащ описание на стоката по отношение на предназначението, начин на употреба и др.;
• “Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, т.е. всяко събитие, което е извън разумния контрол на страните и което прави невъзможно изпълнението на поетите от двете страни задължения. Такова събитие биха могли да бъдат, но и не само: 1. природни бедствия от всякакъв вид; 2. военни действия /война, враждебно нахлуване, враждебност (независимо дали е обявена война или не); гражданска война, въстание, революция, прилагане на военна или окупационна сила, вълнения, граждански бунтове; 3. международно ембарго; 4. национална стачка, национализация; 5. неизправност в производствените мощности на Производителя, причинена от случайно събитие или природно бедствие; 6. ограничения, наложени от дадено правителство (влючващи разпределения, приоритети, условности, квоти и ценови контрол); 7. пожар и други. Не представлява непреодолима сила събитие, причинено от небрежност или умишлено действие на страните, или техни съконтрагенти, представители, служители. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно след настъпването на непреодолимата сила.

ІІІ. ЗАЯВЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА ПРОДАВАНИТЕ СТОКИ
3.1. Клиентът изпраща на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД писмени, чрез e-mail или заявки чрез телефон, факс, посочени в интернет страницата на Търговеца, за количествата стоки, които същият желае да закупи;

3.2. Заявката по т.3.1 се счита за приета от „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД, ако същото не възрази писмено пред Клиента до изтичане на 7 /седем/ работни дни, след като последната бъде надлежно получена от Търговеца.

ІV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА СТОКИ
4.1. Проверката на количеството на съответните закупени Стоки, независимо от начина на проверката и независимо от това кой осигурява транспортното средство за превоз на Стоките, се извършва при предаването им.. Данните от извършената проверка обвързват Клиента, независимо от неприсъствието на надлежно упълномощен негов представител при доставката на Стоките.

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДАВАНИТЕ СТОКИ
5.1. Качеството на предлаганите Стоки е съгласно изискванията на Фирмена техническите спецификации на Производителя, както и съгласно действащите нормативни изисквания (когато съществуват такива за съответната Стока). В случаите, когато това се изисква от действащото българско законодателство, качеството на Стоките се удостоверява с Декларация за съответствие. 
5.2. При поискване от Клиента, „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД предоставя Фирмена техническата спецификация за закупуваните Стоки.
5.3. „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД не носи отговорност за изменение качеството на Стоките, натоварени в транспортно средство, осигурено от Клиента, както и при наличието на индивидуален превозен договор между Клиента и лице-превозвач.
5.4. В случай, че при предаването на Стоките на Клиента, се установи несъответствие с качеството, Клиентът има право да предяви рекламация за качество и количество, съгласно предвиденото в тези Общи условия.
5.5. „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД не носи отговорност за каквото и да е последващо изменение качеството и аколичеството на Стоките, настъпило след предаването им на Клиента, в случай, че последният не се е възползвал от правото си да предяви рекламация за качество, съгласно уговореното в тези Общи условия.

VІ. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА. ЗАПЛАЩАНЕ.
6.1. „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД предава количествата от заявените Стоки само на лица, надлежно упълномощени за това от Клиента.
6.2. В рамките на 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на заявка от Клиент, „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД предава със собствен транспорт и за своя сметка заявените и потвърдени количества от съответните Стоки на Клиента до място на доставка, ако то е установено в гр.Пловдив или региона.

6.3. Безплатна доставка при поръчка над 59лв без ДДС за град СОФИЯ.
6.4. Преди предаване на заявената стока на Клиента, Търговецът е длъжен да прегледа последната за видими дефекти. 
6.5. Заплащането на Търговеца на заявените от Клиента стоки се осъществява в брой или по банков път.
6.6. При наличие на заявка за покупка и доставка на Стоки в населени места, извън гр.Пловдив, и когато „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД няма сключен предварителен договор с Клиента, доставката се извършва чрез посочен от Клиента куриер в рамките на 48 часа след получаване на заявката. В този случай стойността на заявката е за сметка на Клиента и се изчислява по време на подаването и към Търговеца. Заплащането на стойността се извършва от Клиента посредством наложен платеж или по банков път. При заплащане по банков път, Клиентът е длъжен да извърши плащането предварително.
6.7. При получаване на Стоката в условията на т.6.6., Клиентът е длъжен да провери съдържанието и за съответствие с предварително заявеното. При установени нарушения в цялостта на опаковките на отделните видове стоки, възникнали по време на транспортирането им от куриер, Клиентът е длъжен да изиска от последния съставяне и подписване на протокол за повредена пратка.
6.8. В условията на т.6.7. Търговецът не носи отговорност за нанесените повреди на Стоките.

VІІ. СЪОБЩЕНИЯ И КООРДИНАЦИЯ
7.1. Всяко съобщение, искане или съгласие, както и всеки документ, във връзка с изпълнение на задълженията на Търговеца и Клиента, които следва да бъдат доведени до знанието на другата страна, следва да са изготвени в писмена форма и изпратени до другата страна на предварително предоставени адреси, факс или e-mail за връзка.
7.2. Адреси, телефони и факсовете за заявяване на Стоки, които Клиентът желае да закупи, както и за предявяване на рекламации, са обявени от „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД в интернет страницата на последния, а именно: www.nanobul.com

VIIІ. ГАРАНЦИИ. РЕКЛАМАЦИИ, ОТКАЗ ОТ СТОКАТА
Гаранции
8.1. Гранационните условия са различни за всяка отделна Стока, която Търговецът предлага на Клиента. 
8.2. Търговецът се задължава да предостави отделна гарангионна карта с гаранционни условия, описани в нея, за всяка Стока, която доставя / продава на Клиента.
8.3. Гаранционният срок за всяка отделна Стока е виден за Клиента на интернет страницата на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД. 
Количествени рекламации
8.4. Рекламации за количеството при превозване на заявената Стока с транспортни средства, осигурени от Клиента, се предявяват от Клиента или от негов представител в момента на предаване на Стоките от Търговеца. След този момент рекламации за количество не се приемат, не се разглеждат и не се уважават.
8.5. Извън хипотезата на предходната точка, в случаите когато доставката се извършва с транспортни средства осигурени от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД, Клиентът има право да извърши проверка на доставяното количество от съответните Стоки. Проверката следва да се извърши в присъствието на представители на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД. В случай, че при проверката се установи, че количество от съответната Стока се различават от предварително заявените, Клиентът има право да предяви количествена рекламация.
8.6. При предявяване на рекламацията за количества от съответните Стоки, превозени с транспортни средства, осигурени от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД, рекламацията се придружава от документите и от констативния протокол, подписан от представители на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД.
8.7. Окончателното решение за основателността на предявената рекламация за количеството на доставените Стоки, се взема от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД.

Право да върнеш

В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние 14-дневен срок от датата на доставка на стоката, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки.

 

Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:


• за доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова  индивидуална заявка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо
разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
• за доставка на програмни продукти, компютърни и принтерни консумативи, разпечатани от потребителя;
• за стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;
• за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката,
цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката

Качествени рекламации
8.8. При наличие на съмнения за дефект в доставена стока, в срок от 24 часа от получаването и, и при ненарушена цялост на опаковката и търговския и вид, Търговецът се задължава да я подмени с нова такава съгласно гаранционните условия на съответния производител, или да възстанови на Клиента заплатената и вече стойност съгласно чл. 55 от Закона за Защита на Потребителите /ЗЗП/, считано от датата, на която Клиентът упражни правото си на отказ от стоката. След изтичане на този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на Стоката, разходите по отстраняване на дефекти по Стоката са за сметка на Клиента. При наличие на тази хипотеза, транспортните разходи за получаване и връщане на Стоката от Търговеца са за сметка на Клиента.
8.9. При наличие на насъответствие на Стоката с характеристиките и, посочени в интернет страницата на Търговеца, последният възстановява цялата и заплатена от Клиента стойност, в това число и транспортните раходи, извършени от Клиента, за придобиване на стоката съгласно чл. 59 от ЗЗП в срок от 7/седем/ работни дни от получаване на Стоката в ненарушен търговски вид и опаковка.
8.10. Окончателното решение за основателността на предявената рекламация за качеството на доставената Стока, се взема от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД. 
8.11. При уважена претенция по рекламация за качеството на доставената Стока, всички разходи за престой и транспорт за връщане на Стоката, са за сметка на Търговеца, при условие, че са спазени и допълнителните писмените указания на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД до Клиента за процедиране във всеки конкретен случай.
8.12. „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД не приема и не разглежда рекламации за качество при неспазване на сроковете и условията по т.8.8. и т.8.9. 

IX. АВТОРСКИ ПРАВА
9.1. Съдържанието на интернет-страницата на Търговеца т.е. текст, снимков материал и всяка друга информация, представляват обект на авторко право по смисъла на Закона за авторкото право и сродните му права и са притежание на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.
9.2. Всички останали елементи, извън тези по т.9.1 , в това число дизайн, програмен код, софтуерни програми, рисунки, графики, скици и други елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са притежание на „Уебстар БГ” ЕООД.
Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или на цялото съдържание на интернет страницата, без изрично разрешение на "НАНО ТЕХНОЛОГИИ ЕООД ”, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. При желание за ползване на част от съдържанието на интернет страницата, включително дизайн, програмен код, софтуерни програми, всяко заинтересовано лице следва да се обърне за информация по повод горното към Webstar.bg и „НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД.
9.3 Снимков материал на Стоки в каталога на интернет страницата на Търговеца са взаимствани от каталози на производителите на продуктите. Част от снимките са авторски, собственост на „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД, и не се разрешава тяхната употреба без писменото съгласие на автора и правоносителя. Снимките са илюстративни и „НАНО ТЕХНОЛОГИИ”ЕООД не носи отговорност за тяхната автентичност.
9.4. Възможни са технически и правописни грешки в съдържанието на интернет страницата на Търговеца. В случай на грешка, несъответствие или промяна в цените или описанието на Стоките, Търговецът се задължава да уведоми Клинета с телефонно потвърждение, факс или email.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
10.1. Неизпълнението на задълженията (освен задължението за заплащане на вече доставена Стока), на която и да е от страните, няма да поражда правни последици и ще се счита за нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, ако се дължи на непреодолима сила.
10.2. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, следва да извести другата за това обстоятелство, в 7 (седем) дневен срок от настъпването на събитието.

ХІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ
11.1. Страните се уговарят, че всички спорове, възникнали между тях по повод покупката на Стоки, включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от Арбитражен съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за вътрешен и международен арбитраж, при прилагане разпоредбите на българското материално право. Решението му е окончателно, задължително за страните и подлежи на незабавно изпълнение.

 

На Фокус