Политика на поверителност

“НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Целта на настоящата Политика е да бъдете информирани какви лични данни обработваме, с каква цел, срок и какви са Вашите права.

 

Управление на човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,. Обработват се данни за идентификация на физическите лица, за образование и квалификация, за здравето, за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на законите, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.

“НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,връща документите, по начина, по който са подадени.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности и във връзка с дейността си, “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД по смисъла на ЗЗД, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори, се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 

Видеонаблюдение

В “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,се извършва видеонаблюдение с охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 месец. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения.

 

Посетители

Обработването на лични данни на посетители на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,се извършва от служител на дружеството. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Дружеството

 

Обработване на лични данни на деца

“НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,периодично организира и спонсорира детски спортни прояви. Участието в спортните прояви е доброволно и данните (име, възраст и училище) се обработват само за целите на участието със съгласието на родител или настойник.

“НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,насърчава художественото и творческо изразяване на децата, като осигурява балансирана защита по отношение защитата на личните данни.

 

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка, лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Ние ще Ви окажем помощ, ако решите да упражните Вашите права върху личните Ви данни включително: оттегляне на съгласието Ви; достъп до личните Ви данни; актуализиране на личните Ви данни; изтриване на личните Ви данни; ограничаване на обработката на лични данни при определени обстоятелства; възможността да възразите срещу обработването на данни, когато правим това за наши легитимни интереси; възможността да оспорите решение, взето изцяло чрез автоматизирана обработка, да изразите Вашата гледна точка и поискате решението да бъде преразгледано.

 

Субекти на данни, които използват националния телефон на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,

Когато се обадите на националния телефон на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД, ние събираме информация за идентификация на телефонната линия (CLI). Използваме тази информация, за да подобрим нейната ефективност.

 

Абонати на информационен бюлетин

“НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД издава Информационен бюлетин, съдържащ новини за работата на дружеството, както и полезна информация за дейността на Дружеството .

За да получавате информационния бюлетин, веднага след неговото издаване, Вие трябва да се регистрирате, като предоставите на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД Вашия електронен адрес. Дружеството ще използва предоставените електронни адреси само за целите на доставянето на информационния бюлетин.

Лицата имат право да се откажат по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща, като заявят това по електронната поща пред “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД без да посочват мотиви за това.

 

Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги

Когато подавате жалба или задавате въпрос през предоставените за целта форми на фирмения сайт, както и когато се абонирате за бюлетина на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се в защитена среда. Дружеството използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга. Ние не предоставяме тази информация на трети лица.

 

Използване на бисквитки

„Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД използва следните бисквитки:

• PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.

• Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни, с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук:

_gat - аналитичен ключ за Google Analytics

_gid - аналитичен ключ за Google Analytics

_ga - аналитичен ключ за Google Analytics

laravel_session - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите, както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,.

 

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Възможно е нашите предложения да съдържат линкове (електронни препратки*) към Интернет страници на трети лица, върху чието съдържание “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,няма контрол. Вследствие на това ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от подобни трети лица. Единствено администраторът или собственикът на съответната Интернет страница, отговаря за съдържанието или оформлението й.

* Компютърният термин електронна препратка (линк) означава връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. Ако сте в някой уебсайт, кликването с мишка върху линк зарежда друга Интернет страница в уеб браузъра Ви. Цялата структура на Интернет се базира на линкове. Линкът може да бъде разпознат в рамките на уеб браузъра по това, че курсорът се променя от стрелка на ръка, когато преминавате с мишката върху него. Целта на линковете е да опростят навигацията в Интернет и да предоставят връзки към допълнителна информация по достъпен начин.

 

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Правилата на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,довежда до знанието Ви извършените промени, чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който, същите ще започнат да се прилагат от “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,при обработване на личните Ви данни.

 

Връзка с “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,или предложения по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": dpo@nanobul.com

 

За контакт с “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД,:

Адрес: гр. Пловдив 4000, бул. Христо Ботев №47

Телефон: 032/ 63 19 68

Електронна поща: info@nanobul.com

Интернет страница: www.nanobul.com

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни. Имате право да обжалвате действия и актове на “НАНО ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД , като администратор на лични данни, и по съдебен ред, ако прецените че са Ви нарушени правата по Регламент 2016/679 и по Закона за защита на личните данни.