Счетоводство и ТРЗ

 


„Нано Технологии“ ЕООД предлага висококачествени счетоводни услуги, ТРЗ услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия о среден бизнес. Ние Ви предлагаме цялостно счетоводно обслужване, както на юридически, така и на физически лица. „Нано Технологии“ ЕООД залага на индивидуалния подход към всеки един клиент. Счетоводните услуги, които предлагаме са:

 • Обработка на счетоводните документи – проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител;
 • Текущо и навременно осчетоводяване на счетоводните документи;
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
 • Подържане на регистри съобразно нуждите на ръководството;
 • Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
 • Изготвяне на счетоводни справки;
 • Обработка на банкови извлечения;
 • Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 • Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 • Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ;
 • Счетоводни и трудово – правни консултации;
 • Изготвяне на месечна справка за финансовият резултат на фирмата;
 • Годишно счетоводно приключване, което включва изготвяне на Годишен финансов отчет и Годишна данъчна декларация ,покриващи всички законови изисквания за администрирането на Вашата фирма от гледна точка на Закона за счетоводството, приложимите Счетоводни стандарти, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за статистиката.
 • Публикуване на Годишния финасов отчет в Агенцията по вписванията/Търговски регистър.
 • Регистрация, закриване и преобразуване на дружества. ТРЗ услуги
 • Изготвяне на ведомости за работни заплати
 • Подаване на болнични и декларации в Националния осигурителен институт и др.
 • Цялостното администриране на персонала :
  • назначаване на трудов договор;
  • регистрацията му в ТД НА НАП ;
  • изготвяне на досие на служителя съгласно Кодекса на труда;
  • изготвяне на длъжностна характеристика ;
  • платежни нареждания за заплати и осигуровки;
  • подаване на Декларации Обр. 1 и 6;
  • носене на болнични листове в НОИ и др.
  •